reading-time-icon

Време за четене: 3

Официални правила на игра „Любимият ми щанд в Parkmart“

 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

 1. Настоящите Официални правила („Правилата“, „Официални правила“) уреждат начина на провеждане на Играта под надслов „Любимият ми щанд в Parkmart“ („Играта“). Правилата са достъпни за всички лица на сайта на Организатора: https://parkmart.bg/statiq/oficzialni-pravila-za-uchastie-v-igra-na-parkmart-facebook/ 
 2. Организатор на Играта е „ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕООД , ЕИК 205230128, с централен офис в град Варна,  ул. „Сан Стефано“ №3, ет. 5, (наричан по-долу „Организатор” или „Parkmart“).
 3. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на условията и разпоредбите на настоящите Официални правила на Играта. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.
 4. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, ЕГН и телефон или други, указани по-долу) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
 5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/Parkmarket и на сайта на Организатора. Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на Parkmart във Facebook на адреса, посочен по-долу в т.1 от раздел II, за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването им.

 

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

 1. Играта се организира и провежда на български език на територията на градовете Варна, Бургас и София в Република България. Играта се провежда чрез официалната страница на Parkmart във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/Parkmarket

 

РАЗДЕЛ III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

 1. Играта стартира в 10.00 ч на 08.11.2021г. (понеделник) и приключва в 23:59ч на 14.11.2021г. (неделя).

 

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 

 1. 1. Право на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице, с постоянен адрес на територията на гр. Варна, Бургас или София в Република България, което към датата на участие е навършило 18 години.
 2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и  членове на техните семейства (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 3. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 4. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие. 
 5. Участниците в играта следва да използват за регистрация и участие в Играта само публично достъпен профил.

 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 

 1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на Parkmart на адрес: https://www.facebook.com/Parkmarket и да се запознае с настоящите Официални правила за участие.
 3. 3. За да се включи в Играта, всеки желаещ да участва трябва да е жител на един от градовете Варна, Бургас или София, да посети Facebook страницата на Parkmart на адрес: https://www.facebook.com/Parkmarket и да отговори на въпроса „Любимият ми щанд в Parkmart e?”, с коментар под публикацията (поста), в която е зададен въпросът.
 4. С изпълнението на описаните в т.3 от настоящия Раздел V действия, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕООД за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, техните данни да бъдат публикувани по избран от Организатора начин.
 5. Всеки Участник има право да участва само веднъж, като публикува само един коментар под публикацията, в която е зададен въпросът по т. 3 от настоящия Раздел. Всеки следващ коментар след първия ще се счита за невалиден и няма да бъде включен като отделен шанс за участие в томболата за разпределение на наградите. 
 6. В тегленето на наградите участват само тези участници, изпълнили условията за участие съгласно раздел V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ в рамките на периода на играта.
 7. Публикуваните от участниците коментари в изпълнение на механизма на Играта, следва да отговарят на действащото българско законодателство, както и на общите условия и правила за публикуване на снимки и коментари в платформата Facebook, достъпна на https://bg-bg.facebook.com/help/. Не се позволява в коментарите да бъдат използвани нецензурни фрази и/или изрази, накърняващи марката PARKMART или някое от лицата на веригата. 

 

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 

 

 1. Наградите в Играта се предоставят от Организатора на Играта и са общо 5 на брой ваучери за пазаруване в онлайн супермаркет www.parkmart.bg за градовете Варна, Бургас и София, на стойност 50 лв. всеки. Ваучерите са със срок на валидност 15.12.2021г.
 2. Печелившите в Играта ще бъдат 5, като всеки един от тях печели по 1 (една) от възможните награди съгласно т.1.
 3. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – чрез томбола, проведена на независима онлайн платформа, която на случаен принцип избира сред имената на участниците, които отговарят на настоящите условия.
 4. Тегленето ще се проведе на 15.11.2021г. от  „Глобал Ритейл Холдинг“ ЕООД, ЕИК 205230128, с централен офис в град Варна,  ул. „Сан Стефано“ №3, ет. 5, представлявано от Добромир Андонов – управител. 
 5. Печелившите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Parkmart https://www.facebook.com/Parkmarket в срок от два дни след деня на тяхното изтегляне. Печелившите участници е необходимо да напишат в лично съобщение на Facebook страницата на Parkmart, в което да посочат данни за контакт (три имена и телефон).
  В тегленето на наградите участват само тези участници, изпълнили условията за участие съгласно раздел V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ в рамките на периода на играта. 
 6. Един Участник може да спечели само една награда в рамките на всички периоди  на Играта.
 7. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й. 
 8. Печелившите Участници ще могат да получат своите награди на посочения от тях адрес, след като направят поръчка през онлайн магазин www.parkmart.bg за гр. Варна, Бургас или София. В случай, че направената поръчка е за по-малка стойност от номинала на наградата, разликата не се възстановява.
 9. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена, както и че се съгласява да бъде заснет при връчване на наградата. Снимковият материал може да бъде публикуван във Facebook профила на Parkmart.

 

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

 1. В томболата ще бъде изтеглени и резервни участници, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
 2. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили във Facebook.
 3. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 работни дни от свързване на Организатора с него, да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена, телефон за връзка и точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него два работни дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.
 4. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са били изтеглени като печеливши.
 5. Участия, които не отговарят на условията и механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
 6. Наградата се получава на посочения от победителя адрес, след направена поръчка през онлайн супермаркет www.parkmart.bg в градовете Варна, София или Бурас. За направата на поръчката, победителят ще получи уникален код, който следва да въведе при финализирането на поръчката. В случай, че победител не направи поръчка в срок до 15.12.2021г. и не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

 

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 

 1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.
 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата, адрес извън градовете за доставка от онлайн магазин www.parkmart.bg – София, Варна или Бургас.
 3. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
 4.  Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи или по други подобни поводи.
 5. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
 6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. 
 7. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет). 
 8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават, по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 

 1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

РАЗДЕЛ X. ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Правила.
 2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.
 3. За участие в играта се изисква съгласие за обработка на лични данни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно т.10 от настоящия Раздел.
 4. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в играта, са – три имена, телефонен номер, Facebook профил, а за счетоводни и данъчни цели ЕГН на печелившите участници. 
 5. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
 6. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.
 7. С участието си в играта, участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на Играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон.
 8. Събираните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за печелившите участници за срок не по-дълъг от два месеца след приключване на Играта, а за резервните участници за срок от един месец, считано от обявяване на печелившите участници. Събираните лични данни във връзка с Играта за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Организатора за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считано от представянето им от печелившите участници.
 9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на писмено заявление, на адрес гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ 3, ет. 5, за „ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕООД, всяко лице чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право:
  1. да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
  2. на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.
  3. да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.
  4. да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на Администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;
  5. да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“.
 10. Данни за администратора и координати за връзка с него – „Глобал Ритейл Холдинг“ ЕООД, ЕИК 205230128, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ 3, ет. 5. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните: e-mail: reklama@parkmart.bg 

 

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

 1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин на страницата на Parkmart във Facebook https://www.facebook.com/Parkmarket. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

 

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

 1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

РАЗДЕЛ XII. ПУБЛИЧНОСТ

 

 1. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
 2. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. В случай че участник пожелае да не получава подобна информация, може да заяви това по e-mail на: reklama@parkmart.bg 

 

РАЗДЕЛ XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 1. При въпроси относно Официалните правила участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@parkmart.bg . На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
 3. Недействителността на отделни текстове от Правилата на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
 4. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство. 
 5. Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook или Instagram и не трябва да се свързва със съответните.
 6. Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.